Rozszerzona lista „ważnych wydarzeń” przyjęta przez Komisję Europejską

21 listopada Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie polskiej listy ważnych wydarzeń. Decyzja w najbliższym czasie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wcześniej, 8 sierpnia 2014 roku KRRiT na ręce Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej złożyła do Komisji […]
21 listopada Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie polskiej listy ważnych wydarzeń. Decyzja w najbliższym czasie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wcześniej, 8 sierpnia 2014 roku KRRiT na ręce Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej złożyła do Komisji Europejskiej notyfikację polskiej listy ważnych wydarzeń, zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych.

Dwa miesiące później, 7 listopada pozytywną opinie o polskiej liście ważnych wydarzeń przyjął Komitet Kontaktowy ds. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, stosownie do wymogu określonego w art. 14 ust. 2 dyrektywy. Komitet Kontaktowy ustanowiony został na podstawie art. 29 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, jako wyspecjalizowana grupa doradcza złożona  z przedstawicieli właściwych organów wszystkich państw członkowskich, działająca przy Komisji Europejskiej i pod przewodnictwem jej przedstawiciela.

Znając pozytywną opinię Komitetu Kontaktowego, na posiedzeniu 17 listopada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w sprawie listy ważnych wydarzeń. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wejściu w życie przepisów, transmisje telewizyjne wydarzeń wymienionych w  art. 20b ust. 2 ustawy o rtv,  jak i w  rozporządzeniu KRRiT z dnia 17.11.2014, a co za tym idzie prawa odbiorców, zostaną objęte ochroną prawną na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji bezpośrednia transmisja telewizyjna z ważnych wydarzeń może być nadana, co do zasady, tylko w programie ogólnokrajowym dostępnym w całości bez opłaty.

Przypomnieć trzeba, że na liście ważnych wydarzeń zgodnie z art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji znajdują się obecnie:

1)     letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie;
2)     półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w
ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
3)     inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz
mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Rozporządzenie zawiera następujące wydarzenia:

1)      mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet
i mężczyzn, w tym mecze eliminacyjne;
2)      zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce;
3)      półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne
mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
4)      Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;
5)      zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;
6)      zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet;
7)      Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.

Komisja Europejska po szczegółowej i wszechstronnej analizie polskiej listy ważnych wydarzeń oraz krajowych regulacji prawnych dotyczących transmisji z ważnych wydarzeń potwierdziła zgodność listy z prawem Unii Europejskiej.

Każde z wydarzeń wymienionych na liście spełnia, zgodnie z wymogami prawa unijnego, przynajmniej dwa z poniżej wymienionych kryteriów kwalifikacyjnych:

– wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa
członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na osoby, które zwykle śledzą transmisje z
przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;

– wydarzenie ma szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego państwa
członkowskiego, w szczególności jako katalizator jego kulturowej tożsamości;

– wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju
międzynarodowym;

– relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała
dużą widownię telewizyjną w danym państwie członkowskim.

W swojej decyzji Komisja Europejska podkreśliła również, że opracowane przez KRRiT rozporządzenie oraz postanowienia ustawy dotyczące transmisji z ważnych wydarzeń  są zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami konkurencji. Obiektywne kryteria dotyczące nadawców, którzy mogą ubiegać się o nabycie praw do transmisji wydarzeń z listy umożliwiają im swobodną konkurencję na rynku.

źródło: KRRiT

About Zygmunt Wiśniewski